Särskilda villkor för Berazy SMS tjänster

 1. Allmänt

  Berazy erbjuder olika SMS tjänster där bland annat varunamnet Bulk-SMS ingår. Bulk-SMS ägs av Berazy AB, org nr 556785-4616. Dessa villkor är ett tillägg till Berazy Allmänna villkor.

  Berazy har rätt att skicka information, som är relaterad till Berazys produkter, via de uppgifter som kunden lämnat vid registreringen.

 2. Kundens ansvar

  Kunden förbinder sig vid användning av Berazys SMS tjänster att följa de regler som är uppställda av Etiska Rådet och branschorganisationen Morgan.

  Kunden förbinder sig att inte distribuera annat innehåll är det som kan anses representera god moral och etik. Detta innebär att kunden bl.a. inte kan sända:

  • Meddelanden som kan uppfattas som hotfulla eller stötande av mottagaren
  • Hets mot folkgrupp
  • Koppleri och sexuella kränkningar
  • Våldshandlingar och övergrepp
  • Obeställd reklam s.k. SPAM
  • Reklambudskap för andra produkter eller tjänster än de egna
  • Meddelanden under falsk identitet

 3. Uppsägning av abonnemang

  I de fall då ovanstående villkor ej efterlevs eller då konto varit inaktivt 6 månader äger Berazy rätt att temporärt eller permanent stänga av Kunden från vidare användning av SMS tjänster samt att innehålla ersättning för inköpta sms.

  Kunden kan när som helst säga sitt abonnemang med Berazys SMS tjänster och avtalet löper då avtalstiden ut. I det fall kunden har inköpta sms kvar vid avslutning av abonnemang sker ej återbetalning.

 4. Användningsterritorium

  SMS kan endast sändas inom Sverige.

 5. Betalning

  Betalning av SMS sker i förskott eller, efter kreditansökan i efterskott. Fast avgift faktureras periodvis i förskott. Vi kredit är betalningsvillkor senast trettio (30) dagar netto från fakturadatum.

  Överstiger Kundens skuld ett kreditbelopp svarande mot 15 000 SMS, har Berazy rätt att mellan ordinarie faktureringstillfällen omgående begära betalning av överskjutande belopp. Kundens tjänst kan komma att stängas av i avvaktan på sådan betalning.

  Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1.5 % per månad från förfallodag till dess betalning sker. I förekommande fall utgår lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift. Vidare äger Berazy rätt att vid betalningsdröjsmål stänga av tjänsten till dess full betalning erlagts. Om Kunden helt eller delvis dröjer med betalningen mer än tio (10) dagar efter det att Berazy tillställt Kunden påminnelse, har Berazy rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet för tjänsten ifråga samt slutfakturera Kunden. I påminnelsen skall anges att underlåtenhet att betala kan medföra att tillhandahållandet av tjänsten avbryts. Endast skriftliga fakturainvändningar beaktas. Kunden skall skriftligen informera Berazy om ändringar i faktureringsadressen. Kunden svarar såsom för egen skuld.

 6. Ändring av villkor

  Berazy äger rätten att ändra villkoren för användandet av SMS tjänster om detta krävs för att efterleva lagar, regler, samt myndighetsbeslut. Om ändringarna är av betydande karaktär kommer detta meddelas kunden. Om kunden fortsätter att använda SMS tjänster efter genomförda ändringar kommer detta att tolkas som att kunden har godkänt ändringarna.

Tillbaka
Se särskilda villkor (pdf)
Se allmänna villkor (pdf)